ประมวลกฎหมายออนไลน์

ประมวลกฎหมายอาญา

 • แก้ไขล่าสุด : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • แก้ไขล่าสุด : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 • แก้ไขล่าสุด : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒


ดูรายละเอียด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 • แก้ไขล่าสุด : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒


ดูรายละเอียด

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 • แก้ไขล่าสุด : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายล้มละลาย

 • แก้ไขล่าสุด : พ.ศ. ๒๕๖๑
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 • แก้ไขล่าสุด : พ.ศ. ๒๕๖๑
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 • แก้ไขล่าสุด : ยังไม่เคยมีการแก้ไข
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายแรงงาน

 • แก้ไขล่าสุด : พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายภาษีอากร

 • แก้ไขล่าสุด : พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายปกครอง

 • แก้ไขล่าสุด : พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 • แก้ไขล่าสุด : พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

กฎหมายเกี่ยวกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แก้ไขล่าสุด : ยังไม่เคยมีการแก้ไข
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 • แก้ไขล่าสุด : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • Update : กันยายน ๒๕๖๒

ดูรายละเอียด

Subscribe to RSS - ประมวลกฎหมายออนไลน์