My Template

หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ (มาตรา ๗๖๙)

 

หมวด ๔
ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

-------------------------

               มาตรา ๗๖๙  อันจำนำย่อมระงับสิ้นไป
               (๑) เมื่อหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใช่เพราะอายุความ หรือ
               (๒) เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ