My Template

ลักษณะ ๒๓ สมาคม (มาตรา ๑๒๗๔ - ๑๒๙๗)

 

ลักษณะ ๒๓
สมาคม

-------------------------

               มาตรา ๑๒๗๔ - ๑๒๙๗  (ยกเลิก)


               ลักษณะ ๒๓ สมาคม มาตรา ๑๒๗๔ ถึงมาตรา ๑๒๙๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕