My Template

ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ (มาตรา ๑๐๒ - ๑๐๖)

 

ลักษณะ ๒
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

-------------------------

               มาตรา ๑๐๒  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

               มาตรา ๑๐๓  บทบัญญัติในลักษณะ ๑ ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดลหุโทษด้วย เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้

               มาตรา ๑๐๔  การกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น

               มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

               มาตรา ๑๐๖  ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ


               มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘